Meidät tavoitat numerosta
040 528 9399

Referenssejä

TKM TTT Finland Oy

Projektissa laadittiin akateemiseen tutkimukseen perustuva englanninkielinen 57-sivuinen tutkimuskatsaus pinnoittamisen, pinnoitettujen esineiden ja materiaalien sekä näihin liittyvien teknologioiden kehitysnäkymistä erityisen vaativissa teollisissa olosuhteissa. Tällaisia olosuhteita esiintyy esimerkiksi kaivosteollisuudessa, energiantuotannossa ja prosessiteollisuudessa. Tutkimuskatsauksen asiantuntijakirjoittajana toimi ruotsalaisessa korkeakoulussa työskentelevä alan professori.

TKM TTT Finland sai tutkimuskatsauksesta runsaasti uutta tietoa, mikä osaltaan auttaa yritystä strategisissa ratkaisuissa liittyen uuden liiketoiminnan kehittämiseen ja uusille markkinoille menemiseen.

 

Xiphera Oy

Projektissa selvitettiin teollisten tietojärjestelmien tietoliikenteen turvallisuutta. Projektin konkreettisena tuloksena oli uusimpaan kansainväliseen tutkimustietoon ja muuhun asiantuntijadokumentaatioon pohjautuva 37-sivuinen englanninkielinen tutkimuskatsaus teollisuusautomaation tietoliikenneprotokollissa käytössä olevista salaus- ja suojausmenetelmistä, menetelmien tehokkuudesta, kustannuksista, vaikutuksista tietoliikenteen nopeuteen ja muista liiketoimintamielessä tärkeistä vaikutuksista sekä näkemys kentän kehittämishaasteista ja kehittämismahdollisuuksista. Tulokset kytkeytyvät myös käynnissä oleviin tietoliikenteen standardointihankkeisiin. Tutkimuskatsauksen asiantuntijakirjoittajana toimi aihepiirin asiantuntijana tunnettu sveitsiläinen professori.

Xiphera pystyi hyödyntämään tutkimuskatsaustaan mm. omassa tuotekehityksessään. Myös Xipheran yhteistyökumppaneihin lukeutuva erittäin tunnettu monikansallinen teknologiayritys hyödynsi raporttia toimintansa kehittämisessä.

 

Novatron Oy

Projektissa laadittiin noin 50-sivuinen tutkimuskatsaus maanrakennuskoneiden robotisaation mahdollisuuksista. Hankkeen asiantuntijakirjoittajana toimi Australiassa työskentelevä alan professori. Novatron pystyi hyödyntämään tutkimuskatsausta muun muassa uusien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden perehdyttämiseen.

 

Citrus Solutions Oy

Projektissa selvitettiin juridisen automaation (legal automation) nykytilaa uusimman akateemisen tutkimustiedon ja asiantuntijatiedon valossa. Projektin tuotoksena syntyi reilu 40-sivuinen tutkimuskatsaus, jonka asiantuntijakirjoittajana toimi tunnettu australialainen professori. Citrus Solutions pystyi hyödyntämään projektin tuloksia erityisesti asiakasviestinnässä ja Citruksen legal tech -tuoteperheen palveluiden kehittämisessä.

 

Helsinki-filmi

Projektissa laadittiin noin 20-sivuinen englanninkielinen selvitys elokuvakatsojien katsomismieltymyksistä ja niiden muuttumisesta suurten yhteiskunnallisten kriisien aikana ja niiden jälkeen.

Selvityksen aineistona oli aihepiiristä viime vuosina julkaistu kansainvälinen tutkimuskirjallisuus. Selvityksen laati brittiläisessä yliopistossa työskentelevä kulttuurituotteiden kulutukseen ja markkinointiin erikoistunut professori.

 

Eteva kuntayhtymä

Hankkeessa laadittiin englanninkielinen katsaus autismin tutkimuksen nykytilaan. Tuloksena oli 90-sivuinen raportti, joka perustuu noin 450 tieteelliseen julkaisuun. Raportin kirjoitti Deduktian asiantuntijoina kolmen nimekkään kansainvälisen autismitutkijan ryhmä. Raportti käännettiin suomeksi ja sen pohjalta laadittiin lisäksi suomenkielinen policy brief. Raportti sai julkistamisen jälkeen runsaasti huomiota alan toimijoiden keskuudessa.

 

Elite Palkitsemispalvelut Oy

Kaksi hanketta.

Ensimmäisessä projektissa laadittiin katsaus uusimpaan henkilöstön palkitsemista käsittelevään tieteelliseen tutkimuskirjallisuuteen sekä aihepiirin tunnetuimpiin teorioihin ja selitysmalleihin. Erityisen painopisteenä oli yksityinen merkittävän kokoluokan yritystoiminta ja suorittavan portaan henkilöstön palkitseminen. Tutkimuskatsauksen laati Deduktian asiantuntijana toiminut palkitsemistutkimuksen tunnettu brittiläinen professori. Projektin lopuksi tutkimuskatsauksen olennaisimmat löydökset analysoitiin jatkotoimia varten.

Toisessa projektissa selvitettiin, kuinka ja millaisilla metodeilla akateeminen tutkimus on tutkinut erilaisten suorite- ja tulospalkkausjärjestelmien toimivuutta yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Näihin julkaisuihin perehtymällä saatiin empiirisiä tuloksia suorite- ja tulospalkkausmallien toimivuudesta sekä niiden toimivuuteen vaikuttavista olosuhteista ja muuttujista. Projektissa tuotettiin konkreettisesti tutkimuskatsaus, jonka tulokset analysoitiin yhdessä asiakkaan kanssa. Deduktian projektiasiantuntijana toimi aihepiiriin perehtynyt brittiläinen professori.

 

Midagon Oy

Neljä hanketta.

Akateemiseen tutkimukseen perustuvaa konsultointia ja selvitystyötä digitaalisten transformaatioiden onnistumisen edellytyksistä ja bisneshyödyistä sekä yrityskaupoista ja yritysfuusioista (M&A). Transformaatiohankkeissa Deduktian projektiasiantuntijoina toimi kolme suomalaista professoria eri kauppakorkeakouluista ja niissä laadittiin tutkimuskatsaukset aihepiirien tärkeimpiin tuloksiin. M&A -projektissa selvitettiin akateemiseen tutkimuskirjallisuuteen nojautuen yritysostojen ja yritysfuusioiden menestykseen vaikuttavia tekijöitä. Myös tässä projektissa laadittiin tutkimuskatsaus tärkeimpiin alan tutkimustuloksiin. Deduktian asiantuntijana toimi aihealueen brittiläinen huippuprofessori ja tiedekunnan dekaani.

 

ProcurePlaza Oy

Projektissa tarkennettiin ProcurePlazan b2b-ostoalustan palvelukonseptia. Erityispaino oli liiketoimintahyötyjen määrittämisessä pienten yritysten, isompien yritysten sekä tilitoimistojen näkökulmasta. Hyödyistä analysoitiin kattava listaus, joista nostettiin vajaa 10 yleismarkkinoinnin kärkihyödyiksi. Analysoitujen liiketoimintahyötyjen pohjalta on myös mahdollista rakentaa erilaisille ryhmille räätälöityjä markkinointeja.

Projektissa käytiin läpi ProcurePlazan visuaalinen asiakasrajapinta erityisesti internet-liittymän osalta siten että yrityksen palvelukonsepti on kirkas, hyödyt ovat selkeät ja ostavan yrityksen on helppo ryhtyä asiakkaaksi.

 

TuloPOS (RavinteliSofta Oy)

Kaksi projektia.

Ensimmäisessä projektissa toteutettiin ravintoloiden osto- ja maksukorttidataa hyödyntävän digitaalisen palvelutuotteen konseptointi. Konseptoinnissa laadittiin tuotteen toivotut määritykset sekä tuotteen kehittämisen jatkopolku. Konseptoinnin pohjana hyödynnettiin Deduktian tuottamaa tutkimuskatsausta ravintola-alan asiakassegmentoinnin käytäntöihin ja hyötyihin. Valmiilla datatuotteella nähtiin olevan huomattava potentiaali kansainvälisillä markkinoilla.

Toisessa projektissa laadittiin noin 50-sivuinen tutkimuskatsaus big datan hyödyntämisen mahdollisuuksista päivittäistavara-alalla. Katsauksen asiantuntijakirjoittajana toimi brittiläisen tutkimusyliopiston professori.

 

Solu Digital Oy

Projektissa laadittiin tieteelliseen tutkimukseen perustuva selvitys virtuaalisten tiimien toiminnan menestystekijöistä sekä selvityksen tuloksiin nojautuva white paper asiakasviestintää varten. Deduktian asiantuntijana suomalainen aihepiiristä väitellyt tohtori.

 

Profos Executive Search Oy

Projektissa muotoiltiin tuotekonsepti jatkuvan ja ennakoivan strategiatyön palvelutuotteelle. Tähän liittyen laadittiin myös myyntiesittelyiden visuaalisen materiaalin suunnittelupohja sekä identifioitiin strategiaprosessin digitalisoitavissa olevia rajapintoja, kuten virtuaaliset keskustelualustat.

 

Lejos Oy

Kontaktit tiede- ja tutkimusyhteisöön. Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen.

 

Ediste Oy

Tieteelliseen tutkimuksen perustuvan katsauksen laatiminen.

 

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen ScenoProt-konsortio

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen konsultointi, mm. vuorovaikutuksen edistäminen valtakunnan tason päätöksenteossa. Kaksi projektia.

 

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen PALO-konsortio

Konsultointi rahoitushakemuksen laatimisessa. Sparraus suulliseen haastatteluun. Konsultointi aivoriihen suunnittelussa ja osallistuminen järjesteämiseen. Konsultointi vuorovaikutussuunnitelman laatimisessa. Yhteensä kolme projektia.

 

Ulkoministeriö

Tutkimuksen hyödyntämistä päätöksenteossa ja valmistelussa käsittelevä dialoginen luento.

 

SportIdent Finland (Simovaara Oy)

Ajanottolaitteiston markkinapotentiaalin selvitys tuoteinformaation perusteella.

 

Autrosafe Oy

Turva- ja opastevalaistusjärjestelmän markkinapotentiaalin selvitys tuoteinformaation perusteella.

 

Faros & Com Oy

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvä akateeminen selvityshanke.

 

STTK

Konsultointi ja esitys STTK:n strategiaan liittyvästä asiakokonaisuudesta.

 

Teollisuuden Vesi Oy

Luento ja harjoitus ongelmanmäärittelyn menetelmistä.